Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Home / Обучения по ЗБУТ / Координатор по БЗР в строителството / Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Сериозността на строителния бизнес и гаранцията за успешно реализиране на даден проект изискват спазването на нормативна база. Покриването на всички държавни изисквания и да се спазят законите, плод на дългогодишен труд и опит, е гаранция за добре свършена и сигурна работа.

            Ако някои длъжности при реализацията на строителен обект са конвенционални и не задължителни, то координаторът по Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( накратко ЗБУТ ) не е една от тях.

            Често пъти се налага такъв да бъде намерен бързо и същевременно това да не е за сметка на подготовката. В този случай вариант с дистанционно обучение по ЗБУТ би бил идеален и бърз.

обучение за координатор по збут

        Кой трябва да премине онлайн обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството?

     Разбира се, не всеки би могъл да премине този курс и да изпълнява длъжността. Има изискване избраният човек да има определена основа в тази област и базови знания, върху които да се надгражда.

            На първо място е опит и квалификация, която би могла да се причисли към сферата на проектирането. Като конкретни примери за такива специалности могат да бъдат строителен инженер или архитект. Предишно обучение и степен в безопасни условия на строителство и монтаж също покрива изискванията.

            Изискванията се отнасят и към фирмата инвеститор, а не само към физическо лице. Назначаването на координатора се извършва на ниво проектиране, когато проектантите наброяват повече от един. По същата схема такова лице може да бъде избрано и в периода на същинската строителна дейност, но отново ако строителни фирми-подизпълнители не са една и две.

             Наличието на подизпълнители не е задължително условие. Фирми от бранша, които са регистрирани като строителни такива, и работят на собствени обекти, също са задължени да имат договор с координатор по силата на закона.  

              Едва след като всичко гореспоменати условия са налице, може да започне избор на дистанционно обучение на координатора. За радост в днешно време се предлагат много варианти за обучение по интернет, което дава възможност да се планира времето и да се съвместява с други проекти. Имайки предвид, че успешно преминатият курс за координатор по ЗБУТ важи за период от една година, дистанционно обучение звучи доста разумно и изгодно, което обяснява защо този вариант е най-предпочитан.