Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Home / Обучения по ЗБУТ / Длъжностни лица по ЗБУТ в строителството / Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице в строителството

Ползата от онлайн курс за Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Незнанието и липсата на информация са причина за неправилен избор в много от случаите, когато сме принудени да се изправим пред такъв. Подобна е и ситуацията с принципите и начините за безопасен труд. Поради неизвестността на изискванията, свързани с осъществяването на тази задача, много хора подценяват дейностите по безопасност или ги пренебрегват, изпълнявайки ги частично. Нерядко са и случаите, в които служителите отказват да съдействат или да приемат предложения им от работодателя пост като длъжностно лице по ЗБУТ в строителството, поради незнанието и страха от неизвестността.

                  Истината е, че курсът на обучение по ЗБУТ би бил от полза на всеки служител, ангажиран в строителните или монтажни дейности на строителната площадка. Това не е възможно, но за специалните лица, които носят отговорност пред съответните проверяващи органи, обучението по ЗБУТ е от особена важност и задължителност.

                  Програмата за обучение е еднаква и приравнена към всички форми на обучение, така че без значение дали ще изберете онлайн обучение по ЗБУТ или не, то то ще започне с управление на трудовите процеси и чести грешки, които водят до допускане на всевъзможни инциденти на работното място. След това се изучава въведение в основните принципи на безопасност и основни принципи на спазване на минимум на безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

                 Недопускането на инциденти изисква ред. Затова длъжностните лица изучават в основи задълженията на всеки един присъстващ на строителната площадка – от възложителя до последния общ работник.

                 Инструктажите са основна част от предотвратяване на инциденти. Те са няколко вида, но всяко длъжностно лице трябва да знае всеки от тях и да ги прилага според времето, мястото и заеманата длъжност.

                 На обекта освен длъжностното лице има и други органи, които се занимават с безопасността. Тяхната дейност също не остава непозната и се изучава в рамките на курса по ЗБУТ.